| | | AAA
Publiczne Przedszkole Nr 2 w Głuchołazach i Oddział w Konradowie
Aktualne komunikaty w dziale INFORMACJE: opłaty, zapowiedź filmu itd.::POMYSŁY DO ZABAWY I PRACY Z DZIECKIEM W DOMU

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2

KONCEPCJA PRACY

Publicznego Przedszkola Nr 2 w Głuchołazach na lata 2015/2016 – 2019/2020

 

„PRZEDSZKOLAK SPRAWNY I ZDROWY

DO ZABAWY GOTOWY”

 


„W ludzkich rękach

czasem nawet

kamień zakwita

i owocuje,

ale często nawet

kwiat umiera w nich
i ginie.”

Władysław Grzeszczyk

 

CELE OGÓLNE:

Lp.

Cele ogólne

Cele szczegółowe

Formy realizacji

 

Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych i higienicznych – ich wpływ na zdrowie człowieka.

 

 • Wdrażanie do przestrzegania higieny osobistej i dbałości
  o zdrowie.

 • Uświadomienie wpływu zdrowego odżywiania na rozwój człowieka.

 • Opanowanie lęku przed wizytami

u lekarzy: pediatry, stomatologa

 

 • Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu).

 • Działania profilaktyczne dotyczące utrzymania higieny jamy ustnej i całego ciała.

 • Samodzielne działania w zakresie higieny i zaspokajania podstawowych potrzeb

 • Rozumienie pojęć: zdrowie, choroba, samopoczucie,

 • Stosowanie się do zaleceń lekarza tzn przyjmowanie leków podczas choroby, ograniczenie wysiłku fizycznego itp

 • Dbanie o narządy zmysłów poprzez dobre oświetlenie miejsc do zabaw, pracy, unikanie hałasu samemu też nie będąc jego źródłem, wietrzenie pomieszczeń.

 • Orientowanie się w zasadach zdrowego żywienia (Uświadomienie dzieciom konieczności spożywania dużej ilości wody, warzyw i owoców, picia.)

 • Sporządzanie różnorodnych sałatek, soków
  i surówek.

 • Wykonanie gazetki edukacyjnej dotyczącej własnego zdrowia (piramida zdrowia).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznawanie i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa wobec siebie
i innych.

 

 • Orientowanie się w bezpiecznym poruszaniu się na terenie placówki (sala, łazienka, szatnia, klatka schodowa, ogród przedszkolny, hala sportowa itp.) i poza nim.

 • Kształtowanie umiejętności zapobiegania
  i radzenia sobie w sytuacjach trudnych
  i niebezpiecznych.

 • Kształtowanie umiejętności samodzielnego i bezpiecznego organizowania sobie czasu wolnego.

 • Kontrakty grupowe.

 • Spotkania z ekspertami – policjant, ratownik medyczny, trenerzy, instruktorzy.

 • Zapisy w dzienniku.

 • Spacery i wycieczki plenerowe.

 • Konkursy plastyczne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej i odporności organizmu oraz hartowanie ciała poprzez różnorodne formy aktywności ruchowej.

 

 • Organizowanie różnorodnych form ruchu w sali i na powietrzu.

 • Poznawanie rożnych dyscyplin sportowych.

 • Przebywanie na świeżym powietrzu (wiosna, lato, jesień, zima).

 

 

 • Spotkania z trenerami i udział
  w proponowanych zajęciach (treningach, zabawach).

 • Udział w imprezach sportowych organizowanych przez lokalne kluby sportowe.

 • Uczestniczenie w zabawach organizowanych
  w terenie (w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, hali sportowej, w lesie itp.)w różnych porach roku.

 • Uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych wykorzystaniem standardowych metod i metod twórczych, np. R. Labana, W. Sherborne, A. i M. Kniessów, C. Orfa.

 • Uczestniczenie w zabawach z elementem rywalizacji (zawody i rozgrywki sportowe, olimpiada).

 • Przeplatanie aktywności ruchowej odpoczynkiem (relaksacja).

 • Systematyczne przebywanie na powietrzu.

- Wymyślenie okrzyku grupowego i piosenki

sportowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Włączanie rodziców do świadomego i aktywnego rozwijania postaw prozdrowotnych u dzieci.

 

 • Włączanie rodziców w działalność przedszkola.

 • Bogacenie bazy sportowej przedszkola

 • Ujednolicenie oddziaływań przedszkola
  i domu rodzinnego.

 • Pogadanki, przykład własny rodziców.

 • Angażowanie w przygotowywanie imprez
  o charakterze sportowym – zawody, rozgrywki olimpiada itp..

 • Gromadzenie niekonwencjonalnych i tradycyjnych
  przyborów do ćwiczeń i zabaw.

 • Udział w wycieczkach, spacerach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DALSZA PRACA NAD KONCEPCJĄ:

 • Każdy pracownik PP 2 otrzymuje egzemplarz Koncepcji.

 • Zmiany w tekście będą nanoszone przy udziale całego zespołu pedagogicznego.

 • Raz w roku będzie podjęta dyskusja w celu modyfikacji lub zmiany Koncepcji.

 • Corocznie rodzice zapoznają się z Koncepcją, nauczyciele pozyskują informację o akceptacji Koncepcji.

 

MODEL ABSOLWENTA

 

 

Przedszkolak sprawny i zdrowy do zabawy gotowy!!

- ładnie mówi, pięknie skacze, rzadko płacze,

 

 Przedszkolak świadomy, że :

 

 • zdrowie i środowisko należy dbać,

 • z higieną osobistą za pan brat,

 • rozważny,

 • odpowiedzialny za swój wygląd zewnętrzny,

 • respektujący zasady zdrowego żywienia,

 • świadomy zachowań własnych i innych ludzi

 

Przygotowany do szkoły:

 

 • dojrzały społecznie

 • odporny emocjonalnie

 • aktywny i sprawny fizycznie

 • zmotywowany do nauki w szkole

 

Uczciwy, prawdomówny, co oznacza że:

 

 • szanuje własność swoją i innych,

 • nie kłamie

 

Grzeczny, szanujący innych ludzi

 

 • koleżeński

 • zna i stosuje obowiązujące normy kulturalnego zachowania

 • nie używa brzydkich słów

 

Ciekawy świata, samodzielny, zaradny, mądry!!!