| | | AAA
Publiczne Przedszkole Nr 2 w Głuchołazach i Oddział w Konradowie
Aktualne komunikaty w dziale INFORMACJE: opłaty, zapowiedź filmu itd.::POMYSŁY DO ZABAWY I PRACY Z DZIECKIEM W DOMU

Regulamin Przedszkola

REGULAMIN PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR2

W GŁUCHOŁAZACH

 1. Przedszkole jest czynne przez pięć dni w tygodniu, w godzinach od 5.30 do 16.00.
 2. Opiekę nad wychowankiem w drodze do i z przedszkola sprawują rodzice (opiekunowie lub osoby przez nie upoważnione powyżej 18 roku życia. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci. W różnych innych przypadkach należy poinformować i dokonać ustaleń z dyrektorem.
 3. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola  do godziny 8.00

           wprowadzane do sali, przekazywane pod opiekę bezpośrednio nauczycielowi.

 1. Godziny przyjścia i wyjścia dziecka z przedszkola potwierdzane są podpisem.
 2. Dzieci przebywające w przedszkolu 5 godzin dziennie odbierane są do godziny 13.00
 3.  Dzieci przebywające w przedszkolu powyżej 5 godz.  godzin dziennie odbierane są do godziny 16.00.
 4. Posiłki w przedszkolu:
 • 8.30 – śniadanie
 • 11.30 – zupa,  podwieczorek
 • 13.15 – drugie danie
 • nie zgłoszenia się dziecka do przedszkola w okresie jednego miesiąca po rozpoczęciu nowego roku szkolnego,
 • nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka przez okres ponad jednego miesiąca,
 • nieuiszczanie opłaty  za przedszkole w ciągu dwóch miesięcy po ustnym lub pisemnym powiadomieniu rodziców i braku odpowiedzi,
 • stwierdzenia przez specjalistę poważnej wady fizycznej lub głębokiego upośledzenia zatajonego przez rodziców w karcie zgłoszenia,
 • zagrożenia wynikającego z agresywnego zachowania się dziecka wobec rówieśników.
 1. Podstawa programowa realizowana jest w przedszkolu w godz. od 8.00 do 13.00.
 2. Opłata za wyżywienie i świadczenia przedszkola wnoszona jest przez rodziców (prawnych opiekunów) w terminie do 5 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu korzystania ze świadczeń przedszkola.
 3. W miesiącu grudniu opłata jest wnoszona w miesiącu korzystania ze świadczeń opiekuńczo – wychowawczych w terminie do 24 grudnia.
 4. Dyrektor przedszkola może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków przedszkola w wypadku:
 1. Rodzice zobowiązani są do uczestniczenia w ogólnych i grupowych zebraniach, zapoznawania się z treścią ogłoszeń zamieszczanych na tablicach ogłoszeń , dbania o estetyczny wygląd dziecka.
 2. Rodzice są zobowiązani zapewnić dziecku wyprawkę.